Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "de Verkoper" verstaan Huiser & de Witt
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "Koper" mede verstaan degene tot wie een aanbieding van de Verkoper is gericht.
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "goed" mede verstaan alle werkzaamheden en diensten, verband houdende met de levering van een goed.

Artikel 2 Aanbieding

1. Elke aanbieding van de Verkoper is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden,tekeningen e.d., verstrekt door of vanwege de Koper, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2. Met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt voor alle aanbiedingen van de Verkoper een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, wordt geacht de Verkoper niet eerder te binden dan nadat zij schriftelijk door de Verkoper is bevestigd. Dit geldt met name ten aanzien van orders die reeds door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens de Verkoper zijn geaccepteerd.De schriftelijke opdrachtbevestiging door de Verkoper aan de Koper gezonden, wordt geacht door de Koper te zijn akkoord bevonden, indien niet binnen 3 werkdagen daartegen schriftelijk is geprotesteerd. Dit geldt ook indien de Verkoper om ontvangstbevestigingen en akkoordverklaringen heeft gevraagd. Overigens wordt de overeenkomst steeds onder de ontbindende voorwaarde aangegaan, dat uit door de Verkoper ingewonnen informatie(s) de naar Verkopers oordeel voldoende kredietwaardigheid van de Koper blijkt.
2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling tot stand komen. De Verkoper is tevens bevoegd door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen in geval zij het verrichten daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten.
De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een daarvoor in de plaats komende bepaling, wordt voor zover mogelijk - uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties waardoor geen wezenlijk wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de goederen.
4. Eenzijdige annulering zijdens de Koper is ongeldig, tenzij de Verkoper zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart.

Artikel 4 Prijzen

1. De door de Verkoper opgegeven en/of de overeengekomen prijzen luiden in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Op de offerte worden apart de belastingen en heffingen weergegeven.
3. De Verkoper heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de prijzen van derden te betrekken goederen, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, door of vanwege (semi)overheden opgelegde lasten (waaronder begrepen in of doorvoerrechten), en lasten,óók in het geval vaste prijzen zijn overeengekomen. De Verkoper zal de Koper tijdig van een dergelijke verhoging in kennis stellen. Vindt een dergelijke kennisgeving plaats binnen drie maanden nadat de overeenkomst is tot stand gekomen,dan heeft de Koper die niet in de uitoefening van een beroep direct na deze kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen.
4. Voor de berekening van meerwerk is van overeenkomstige toepassing hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald.

Artikel 5 Levertijd/(op)levering

1. De levertijd (daaronder mede begrepen de termijn waarbinnen het werk dient te worden uitgevoerd) vangt aan op het laatste van de navolgende momenten:
- de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
- de dag dat de Verkoper beschikt over alle voor de levering van goederen of uitvoeringen van het werk noodzakelijke bescheiden (waaronder tekeningen), gegevens (waaronder afmetingen), e.d.;
- de dag van ontvangst door de Verkoper van hetgeen ingevolge de overeenkomst voorde aanvang ter zake van termijnbetaling dient te worden voldaan, of de dag van ontvangst door de Verkoper van de vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de Verkoper bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van deze omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
3. Aan overschrijding van de levertijd, voor zover die een termijn van 21 dagen niet overschrijdt, kan de Koper geen enkel recht ontlenen.
4. Een op overschrijding gestelde contractuele boete is door de Verkoper niet verschuldigd,indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van een niet toerekenbare tekortkoming.

Artikel 6 Bezorging

1. De Verkoper is niet gehouden tot bezorging van de goederen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien is overeengekomen dat de goederen worden bezorgd, geschiedt dit - tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen - voor rekening én risico van de Koper op een door de Verkoper te bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze van de Verkoper, behoudens voor zover artikel 5:11 en 13 van het Burgerlijk Wetboek dringend van toepassing is, in welk geval het vervoer plaatsvindt tegen de in de overeenkomst genoemde kosten. Onder "bezorging" wordt verstaan het vervoeren tot de afleverplaats, of zo dicht mogelijk bij de afleverplaats als de toegangswegen redelijkerwijs toelaten.

Artikel 7 Montage van goederen

1. De montage van goederen geschiedt door de Koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.
2.1 Indien montage door of namens de Verkoper is overeengekomen zorgt de Koper voor eigen rekening en risico dat de Verkoper tijdig kan beschikken over:
a. de voor de uitvoering van de montage werk benodigde bescheiden (waaronder tekeningen),gegevens (waaronder afmetingen), etc.;
b. gebouwen of terreinen, waarin, waaraan of waarop de montage moet worden uitgevoerd.
2.2 De leiding van de door of namens de Verkoper uit te voeren montage berust bij de Verkoper of bij een door haar aangewezen persoon. De uitvoering van de montage geschiedt naar goeddunken van de Verkoper, ook wat betreft de volgorde van de werkzaamheden,e.d.
2.3 De Koper zorgt voor eigen rekening en risico dat de plaats waar de montage moet worden uitgevoerd, naar het oordeel van de Verkoper zodanig is, dat de uitvoering van deze werkzaamheden kan worden begonnen en kan worden voortgezet (eventueel buiten de normale werkuren, indien de Verkoper dat noodzakelijk acht en zij dat tijdig aan deKoper heeft meegedeeld).
2.4 De Koper zorgt voor eigen rekening en risico dat door hemzelf of één of meer derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de Verkoper behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de montage daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de Koper deVerkoper daarvan tijdig in kennis te stellen.
2.5 De Koper is aansprakelijk voor alle schaden en kosten, die voor de Verkoper ontstaan, doordat hij niet (tijdig) voldoet aan één of meer van zijn in dit artikel omschreven verplichtingen.
2.6 De Koper draagt het risico van verlies en/of beschadiging van door de Verkoper voor de uitvoering van het werk benodigde goederen, materialen, materieel en/of (andere) hulpmiddelen, vanaf het moment dat deze aldaar buiten de normale werktijden en/of niet onder direct toezicht van de Verkoper verblijven. De Koper is verplicht om voor het gehele werk een genoegzame verzekering te sluiten.
2.7 De Koper dient het (montage)werk, direct na de levering als bedoeld in artikel 5, op te nemen.
2.8 De Koper wordt geacht het (montage)werk te hebben goedgekeurd, indien:
a. hij niet binnen 7 dagen na de levering als bedoeld in artikel 5 het werk heeft opgenomen;
b. hij, indien een opneming als hiervoor onder a bedoeld heeft plaatsgevonden, niet binnen 7 dagen na deze opneming bij aangetekend schrijven aan de Verkoper heeft meegedeeld, dat hij het werk niet goedkeurt, onder opgave van de gebreken;
c. hij de goederen, waaraan het werk is verricht, (weer) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als goedgekeurd wordt beschouwd.
2.9 Gebreken, die het directe of indirecte gevolg zijn van:
a. door of namens de Koper voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gemaakte berekeningen, gegeven opdrachten en aanwijzingen;
b. door gebreken in bouwstoffen en materialen, materieel of hulpmiddelen, die door de Koper ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven;
c. door de Koper zelf of anderen uitgevoerde werkzaamheden, die niet tot het (montage)werk van de Verkoper behoren, kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn. kleine gebreken, die binnen korte tijd kunnen worden hersteld, zullen evenmin reden tot onthouding van goedkeuring kunnen zijn. De Verkoper is gehouden dergelijke kleine gebreken, alsmede in het kader van de goedkeuring gebleken gebreken, binnen redelijke tijd te herstellen.
2.10 Overeenkomsten tot het verrichten van reparaties worden steeds geacht mede te omvatten het vernieuwen of herstellen van die onderdelen, die eerst na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vernieuwd of hersteld, alsook het repareren van al die gebreken, die tijdens de reparatiewerkzaamheden aan het licht komen. De Verkoper is niet verplicht de door nieuwe vervangen onderdelen aan de Koper ter beschikking te stellen of voor deze te bewaren.

Artikel 8 Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden als volgt:
a. Bij verkoop en levering van goederen, alsmede indien goederen door de Verkoper worden gemonteerd (waaronder begrepen het installeren, leggen, etc.), vindt betaling plaats uiterlijk bij levering.
b. Indien betaling na de op- of aflevering wordt overeengekomen, is de Koper verplicht de verschuldigde som c.q. de resterende som te voldoen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
2.Indien er op exacte pasmaat goederen worden besteld dient de koper te allen tijde het gehele bedrag vooruit te voldoen.
Goederen worden besteld zodra het gehele bedrag is bijgeschreven op de aangegeven bankrekening.
De Verkoper heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Koper deze vooruitbetaling heeft verricht, of deze zekerheid heeft gesteld.
3. Betaling van meerwerk dient te geschieden direct nadat dit aan de Koper in rekening is gebracht.
4. Indien de Koper niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan de Verkoper verder toekomende rechten. De rentevoet is 1,5% per maand. Voorts vervallen in dit geval alle met de Koper overeengekomen kortingen.
5. De kosten, zowel in als buiten rechte, die de Verkoper maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Koper van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de Koper aan de Verkoper te worden vergoed.
In geval de Koper een door hem aan de Verkoper verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, worden de buitengerechtelijke incassokosten tussen de Verkoper en de Koper bij voorbaat vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 15% van het niet (tijdig) betaalde bedrag, doch tenminste op € 250,--.

Artikel 9 Retourzendingen

Het is niet toegestaan door de Verkoper geleverde goederen zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan haar terug te zenden. In geval terugzending plaatsvindt geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de afzender. Speciaal en op maat gemaakte goederen kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 10 Garantie en reclamering

Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt de Verkoper ter zake van door haar geleverde goederen en uitgevoerde montagewerkzaamheden een garantie, zoals omschreven in de aan deze voorwaarden als bijlage 1 gehechte garantiebepalingen die geacht moeten worden onderdeel uit te maken van deze voorwaarden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van de overeenkomst strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.
2. Met betrekking tot alle personen en alle goederen geldt voor de periode, dat zij zich onderopzicht en/of op het (bedrijfs)terrein van de Verkoper bevinden, het uitdrukkelijk beding,dat zij voor dood, lichamelijk- en/of geestelijk letsel of welke verwondingen dan ook (voor wat betreft goederen) in geen geval aansprakelijk is, behalve voor zover mocht blijken van opzet of grove schuld van haar bestuurder(s) persoonlijk. Met betrekking tot alle personen geldt voor de periode, dat zij zich onder opzicht en/of op het (bedrijfs)terrein van de Koper bevinden, het uitdrukkelijk beding, dat de Koper voor dood, lichamelijk- en/of geestelijk letsel of welke verwonding dan ook, aansprakelijk is, tenzij mocht blijken van opzet of grove schuld van de betrokken werknemer of andere door of namens de Verkoper ingeschakelde personen.
3. De in bovenstaande leden voor de Verkoper zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde goederen en/of onderdelen betrekt, ook indien sprake is van opzet of grove schuld. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor (onderdelen van) ontwerpen die door of vanwege
de Koper ter beschikking zijn gesteld, noch voor eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen. De Verkoper is niet gehouden deze (onderdelen van) ontwerpen te controleren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

1. Ter zake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal uitsluitend de burgerlijk rechter bevoegd zijn. Behoort een geschil in eerste aanleg tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, tenzij de Verkoper uitdrukkelijk kiest voor de bevoegdheid van de rechter van de plaats of vestiging van de Koper.
2. Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende- en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Garantiebepalingen

1. Met inachtneming van de in de Algemene Voorwaarden en hieronder gestelde beperkingen verstrekt de Verkoper ter zake van door haar geleverde goederen en uitgevoerde montagewerkzaamheden een garantie aldus, dat:

  1. Op van derden betrokken onderdelen en/of goederen wordt door de Verkoper nooit meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven
  2. Montage, op alle montagewerkzaamheden geeft de verkoper 5 jaar garantie.

2. Elke aanspraak op garantie ter zake van bepaalde gebreken vervalt:

a. indien niet binnen een termijn van 14 dagen is gereclameerd;

b. indien de Koper de Verkoper niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar garantieverplichtingen na te komen. Voorts vervalt elke aanspraak op garantie:

c. indien door de Koper zelf of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, herstel- of andere werkzaamheden aan de goederen zijn verricht, of wijzigingen of veranderingen aan deze goederen zijn aangebracht;

d. indien de Koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichtingen.

3. De Verkoper is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen voor zover de kosten, die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van goederen of montagewerkzaamheden overeengekomen prijs.

4. De Verkoper is alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland en België, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.